ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική ποιότητας της ELDICO SA είναι η απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Ως στόχο έχει τη συνεχή αναβάθμιση του τρόπου εκτέλεσης των υπηρεσιών της με παράλληλη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας, που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν:

 • Στον συστηματικό έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες
 • Στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών
 • Στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας εξυπηρέτησης των πελατών
 • Στη συνεπή διαχείριση των προκύπτοντων προβλημάτων και στη βελτίωση της ικανοποίησής των πελατών
 • Στη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες που ανταποκρίνονται στα υψηλά standards ποιότητας της εταιρείας
 • Στην επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες της εταιρείας λειτουργούν αποτελεσματικά

 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, εφαρμόζονται παρακάτω αρχές:

 • Πραγματική και ουσιαστική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στα πλαίσια του Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015.
 • Χρήση Εργαλείων με τα οποία μειώνονται ο χρόνος και τα λάθη διαχείρισης και διευκολύνεται η μέτρηση Δεικτών
 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Διοίκησης.
 • Η εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (πόροι, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας
 • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015

 

Για την ELDICO SA

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος Μουσταφέλος